Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học:

1. Dịch vụ biểu phí  Download tại đây
2. Phiếu đăng ký nhập học Download tại đây
3. Bảng điều tra đặc điểm tâm lý trẻ trước khi nhập học Download tại đây
4. Cam kết miễn trừ truyền thông Download tại đây
5. Nội quy nhập học Download tại đây