I, Hướng dẫn chỉnh thông số trong internet để xem camera.
Bước 1
Vào internet chỉnh sửa một số thông số để vào xem camera
 
 
 
Bước 2: Gỡ bỏ chế độ bảo vệ của Internet 
Chọn Tools > Internet Options > Security > Custom level
 
 
 
Bước3: Chọn Enable trong mục ActiveX controls, nếu Enable (not secure) chọn Prompt 
 
 
 
 
 Kết thúc chọn OK.
 
 
II, Hướng dẫn xem camera.
 
Mở  Internet Explore gõ tên miền: http://klfhanoi.dyndns.tv:88/
Để nhận mật khẩu, liên hệ với giáo viên lớp học mà con em mình theo học và điền username & Password vào khung đăng nhập 
 
 
 
Sau khi truy nhập xong nhấn ok hiển thị lên menu